ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ....นครเดิมเมืองโบราณ การเกษตรยิ่งใหญ่ นาไร่มีอยู่ทั่ว อ้อยถั่วเหลืองมากมี ทุกที่มีไม้ผล ชุมชนรักสุจริต กรอบวิทย์เลื่องชื่อ นับถือหลวงพ่อศรีจันทร์ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา...
 อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ                                                 

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

*      รูปแบบการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ แบ่งออกได้ ดังนี้

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

        มาตรา 58/1 บุคคลผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

(1)     มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

(2)     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

(3)     ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา 58/2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา 64 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1)     ถึงคราวออกตามวาระ

(2)     ตาย

(3)     ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ

(4)     ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1

(5)     กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 64/2

(6)     ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้าหรือมาตรา 92

(7)     ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(8)     ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                มาตรา 58/3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

                มาตรา 58/4 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 58/1

  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        มาตรา 45 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มิสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน   ตำบลนั้น

        มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)     ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(2)     พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(3)     ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา 57 ทวิ ผู้มิสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1)     มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(2)     ไม่เป็นผู้มิพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขนุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(3)     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น         

มาตรา 47 ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

(1)     ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(2)     ตาย

(3)     ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ

(4)     ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมาครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(5)     มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นระระเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน

(6)     เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

(7)     ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ

 

 

 

 

 

*      โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

  1. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

        รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านการประชุมและพิธีการต่าง ๆ

  1. ส่วนการคลัง

        รับผิดชอบด้านงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและงานด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ

  1. ส่วนโยธา

        รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณณูปโภค งานผังเมือง และงานควบคุมอาคาร

  1. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  1. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ งานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Best Solution 800x600 Pixels Support IE.Version 5.0 or Higher.
Copyright©2007, องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ